De Kindermaatschappij heeft de mogelijkheid om in de behandeling gebruik te maken van verschillende behandeldisciplines, zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie (zowel voor kinderen, jeugdigen als jongvolwassenen), oplossingsgericht werken, systeemtherapeutische interventies en EMDR.

Tijdens een eerste gesprek zal besproken worden of er aanvullende diagnostiek gewenst is en welke behandelvorm het meest geschikt is om met de klachten aan de slag te gaan.

kindermaatschappij logo

Aanmelding

U kunt zich bij De Kindermaatschappij aanmelden door een mail te sturen naar aanmelding@nullkindermaatschappij.nl. Vermeld in uw mail duidelijk uw hulpvraag en contactgegevens waarop u het makkelijkste te bereiken bent. Nadat uw aanmelding is ontvangen wordt er binnen 2 werkdagen via de mail dan wel telefonisch contact met u opgenomen voor een intakegesprek.

kindermaatschappij logo

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we uw specifieke situatie, uw hulpvragen, wensen en verwachtingen. Soms is een eerste gesprek voldoende en is een vervolg niet nodig. Soms kan het nodig zijn om meerdere intakegesprekken te voeren en/of aanvullende diagnostiek te verrichten (bijvoorbeeld intelligentieonderzoek) voordat er een best passend behandeladvies gegeven kan worden.

Ook kan besloten worden dat De Kindermaatschappij niet de juiste behandeling kan bieden gezien uw hulpvraag. In dat geval zal De Kindermaatschappij met u meedenken in het nemen van de juiste weg tot geschikte hulp. Indien besloten wordt dat behandeling door De Kindermaatschappij gewenst is, maken we afspraken om te starten met de behandeling.

kindermaatschappij logo

Behandeling

Op basis van de gegevens uit de intakefase besluiten we in overleg of we overgaan tot individuele behandeling, ouder-kindbehandeling en/of ouderbegeleiding. Tijdens de behandeling richten we ons op de al aanwezige sterke kanten van een kind. Het kind leert deze te gebruiken om zijn of haar probleem aan te pakken. Deze werkwijze blijkt uitermate effectief in het versterken van het gevoel van eigenwaarde van kinderen. Daarnaast werken we cognitief-gedragstherapeutisch, oplossingsgericht en middels speltherapie. Het is met deze werkwijzen vaak mogelijk om binnen korte tijd resultaat te behalen. Dit is met name voor kinderen, en uiteraard ook voor ouders, erg prettig.

 

Schematherapie

Een behandeling voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen middels schematherapie  behoort ook tot de mogelijkheden. Schematherapie werd in eerste instantie alleen gebruikt als behandelvorm van volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek. In de loop der tijd zijn er echter nieuwe toepassingen in de praktijk ontwikkeld. In de laatste jaren is er veelvuldig ervaring opgedaan in het toepassen van schematherapie in de  behandeling van adolescenten. Vroege onaangepaste schema’s zijn immers al zichtbaar in de adolescentieperiode en hebben invloed op het dagelijkse functioneren van de adolescent.  Met gerichte aanpassingen is schematherapie zeer goed bruikbaar gebleken voor kinderen en jeugdigen (en zijn familie).

De Kindermaatschappij past schematherapie bij kinderen & jeugdigen aan, door o.a. aanpassing van de taal (mn versimpeling van de namen van de schema’s en modi) en de middelen (o.a. divers spelmateriaal, schema- en modikaarten specifiek voor kinderen, en lichaamsgerichte activiteiten) en het intensief betrekken van ouders/verzorgers bij de behandeling. Hierbij wordt vanuit gegaan dat ouders hun eigen ouderschema’s hebben die invloed hebben op hun ouderschap en ook van invloed zijn op de schema’s van de kinderen. Door dit zowel in individuele schematherapie met het kind/jeugdigen, als ook in parallele sessies met ouders te bewerken, ontstaat er snel een pad naar gezonde ontwikkeling en daarmee herstel van klachten.

Voor jongvolwassenen wordt op dit moment uitsluitend individuele schematherapie geboden. Een schemagerichte groepstherapie behoort in de nabije toekomst eveneens tot de mogelijkheden.

Groepstherapieen

De Kindermaatschappij biedt ook groepstherapieën, o.a  de groepstraining Samen Sterk voor kinderen tussen 10-12 jaar die handiger met hun boze gevoelens om willen leren gaan en een schemagerichte groepstherapie voor jongvolwassenen tussen 17-21 jaar. Informeer vrijblijvend voor de mogelijkheden indien u hier interesse in heeft en/of vragen over heeft (aanmelding@nullkindermaatschappij.nl) of neem telefonisch contact op (06-28573999).

 

kindermaatschappij logo

Groepstraining “SAMEN-STERK: Leren omgaan met boosheid”

Voor wie?

Voor kinderen tussen 10 en 12 jaar (groep 6-8) die:

  • vaak boos worden
  • zich snel onterecht beschuldigd voelen
  • snel iets als kritiek opvatten
  • zich gauw aangesproken voelen
  • zich moeilijk kunnen beheersen en snel ontploffen
  • moeilijk met teleurstellingen om kunnen gaan
  • het gevoel hebben altijd de schuld te krijgen
  • problemen oplossen met slaan en ruzie maken

Inhoud

Bij “Samen-STERK” leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met lastige situaties zonder meteen boos te worden. Ze leren hoe ze zichzelf beter in de hand kunnen houden als ze een agressieve bui hebben. Ook herkennen ze beter dat er een boze bui aankomt. In de training leren kinderen anders naar situaties te kijken, en hoe ze zichzelf rustiger kunnen maken. Ook ouders worden betrokken. Er vinden twee ouderbijeenkomsten plaats. Omdat het moeilijke gedrag zich vaak ook op school voordoet, is het belangrijk om ook de leerkracht te betrekken bij de vorderingen van het kind (alleen na toestemming van ouders zal de groepstrainer de leerkracht betrekken).

Werkwijze

Elke bijeenkomst heeft een vaste opbouw. We starten met een terugblik op de vorige sessie door het bespreken van het huiswerk. Daarna wordt een nieuw thema/onderwerp ingeleid. Aan de hand van oefeningen wordt met dit thema gewerkt. Tot slot wordt de bijeenkomst geëvalueerd en wordt het huiswerk voor de komende week doorgenomen. In de groepstraining wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, rollenspellen, actieve werkvormen middels sport&spel, schrijfopdrachten en huiswerkopdrachten.

Frequentie en duur

De hele training duurt 10 weken. Hiervan zijn 8 bijeenkomsten (90 minuten) alleen voor de kinderen. Ouders worden via 1 ouderbijeenkomst en 1 gezamenlijke slotbijeenkomst bij de groepstraining betrokken. Tussentijds telefonisch en/of mailcontact is uiteraard mogelijk.

Tarieven

De totale training kost 550 euro (inclusief mail/telefonische consulten en eventueel overleg met leerkrachten). Het totale bedrag dient voorafgaand aan de groepstraining voldaan te zijn. Indien individuele therapie beter aansluit wordt dit met ouders/verzorgers besproken. Er geldt dan een ander tarief (zie hiervoor ook tarieven).

Wie is de Kindermaatschappij?

Manon Harings (gz-psycholoog/psychotherapeut) is een kinder&jeugd therapeut die al jarenlang ervaring heeft met individuele en groepstherapieën binnen de specialistische jeugd-GGZ en forensische jeugd-GGZ. Met haar kennis en ervaring op het gebied van kinder&jeugdpsychiatrie heeft zij inmiddels verschillende groepsbehandelingen ontwikkeld en geïmplementeerd.

Voor informatie en/of aanmelden

samensterk@nullkindermaatschappij.nl